Riigikaitseõpetus

Riigikaitseõpetus paneb aluse Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundab kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajadusel Eestit kaitsta. Riigikaitseõpetus on põnev ja mitmekülgne valikõppeaine, mille õpetamist toetavad Kaitseministeerium ja Kaitseressursside Amet.

Riigikaitse on erinevate eluvaldkondadega tihedalt seotud ning kursusel osalejad omandavad tarvilikke teadmisi ja oskusi, mida saab igapäevaselt rakendada ka siis, kui nad ei osale otseselt riigikaitses.

Riigikaitset õpetavad oma ala asjatundjad – tegevväelased või Kaitseliidu liikmed. Õpetajatena töötab ka reservohvitsere ja Kaitseministeeriumi ametnikke.

 

Toetame koole riigikaitseõpetuse läbiviimisel.

Kaitsressursside Amet aitab riigikaitseõpetusest huvitatud koolidel leida sobiva riigikaitseõpetaja.

Koolid võivad riigikaitseõpetuse läbiviimiseks taotleda Kaitseressursside Ametilt rahalist toetust:

 • õppeekskursioonideks;
 • riigikaitselaagrite korraldamiseks;
 • õppevahendite ostmiseks.

Rohkem infot Kaitseressursside Ameti kodulehel.

Riigikaitseõpetajatele on tagatud koolitus ja enesetäiendamise võimalused:

 • igal sügisel korraldab Kaitseministeerium traditsioonilise riigikaitseõpetajate täiendkursuse, kus räägitakse aktuaalsetel kaitse- ja julgeolekuteemadel ja riigikaitseõpetuse arengutest;
 • koos Tallinna Ülikooliga korraldatakse riigikaitseõpetajate kursust, kus saavad ennast täiendada nii riigikaitseõpetajad kui ka Tallinna Ülikooli üliõpilased lisaerialana.

Riigikaitseõpetusest lähemalt

Rahaline toetus riigikaitseõpetusele

Rahalist toetust saab kool taotleda:

 • õppevahendite ostmiseks;
 • õppeekskursioonideks;
 • õppelaagrite korraldamiseks.

Rahalise toetuse taotlus tuleb Kaitseressursside Ametile

Koolidele eraldatud toetused ja nende aruanded leiate:

Ainekava ja õppematerjalid

Mida õpitakse?

Teoreetiline käsitlus:

 • tänapäevasest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast;
 • kaitsejõudude ülesehitusest.

Praktiline ülevaade:

 • relva- ja riviõppest;
 • topograafiast;
 • esmaabist;
 • keskkonnakaitsest kaitsejõududes.

Kursus põhineb ainekaval ja riigikaitseõpetuse õpikul.

Kursuse pikkus: 70 õppetundi, sealhulgas 35 tundi klassiruumis ning ekskursioonidel, 35 tundi praktilises välilaagris. 

Riigikaitseõpetuse rinnamärk

Riigikaitseõpetuse kursuse lõpetaja saab hõbedase rinnamärgi. See antakse üle pidulikul üritusel koolis.

Riigikaitseõpetuse rinnamärk

Rinnamärgid tellib kool. Selleks tuleb Kaitseressursside Ametile saata kooli blanketil ja direktori allkirjaga kursuse lõpetajate nimekiri. Digitaalselt allkirjastatud dokument tuleb saata e-posti aadressile krainfo[at]kra[dot]ee ja käsikirjaliselt allkirjastatud aadressile Maneeži 3, 10117 Tallinn.

Rinnamärgid saadetakse posti teel kooli, kui märkide taotlusele ei ole märgitud teisiti.

 

 

Riigikaitseõpetaja stipendium

Kaitseministeerium maksab riigikaitseõpetajatele stipendiumit, et tunnustada riigikaitseõpetajate kutset ning toetada nende enesetäiendamist. Sellele saavad kandideerida kõik riigikaitseõpetajad. Stipendium antakse välja kord aastas 12-15 riigikaitseõpetajale.

2017. aasta stipendiumisaajad on: Taavi Tuisk, Henry-Karel Lillipuu, Alar Olup, Jüri Tõnisma, Tiit Kaber, Andrus Kahr, Kainar Kruus, Jaanika Ojakõiv, Tanel Viks, Kuldar Kurvits, Rein Tammik, Ahto Mäeots.

Valikmoodul „Riigikaitseõpetus“ Tallinna Ülikoolis

Tallinna Ülikool koostöös Kaitseministeeriumi ja Kaitseressursside Ametiga jätkab riigikaitseõpetajate ettevalmistamist koolitööks.

Sihtrühm: 2016 sügisest algav kursus on mõeldud nii õpetajahariduse üliõpilastele kui ka praktiseerivatele õpetajatele ning riigikaitse huvilistele, kes soovivad saada riigikaitseõpetajaks. Riigikaitseõpetajaks õppima asujad peavad olema läbinud ajateenistuse või sõjaväelise baasväljaõppe  Kaitseliidus (TSOBKkl).

Toimumise aeg: september 2016 – juuni 2017

Kursuse maht: 24 EAP

Õppetöö korraldus: õppetöö toimub tsükliõppe vormis kord kuus reedel ja laupäeval Tallinna Ülikoolis.

Sügissemestri õppesessioonid on: 09.-10. september; 07.-08. oktoober; 04.-05. november; 09.-10. detsember 2016.

Iseseisev töö: töö kirjandusega, aine tööplaani ja metoodiliste õppematerjalide ning tunnikonspektide koostamine. Riigikaitseõpetaja praktika jooksul tuleb vaadelda nelja klassitundi ja viia läbi kuus riigikaitseõpetuse tundi  üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.

Õpitulemused: õppija omandab pädevuse ja valmisoleku õpetada riigikaitse valikainet gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses. Õpitakse Eesti riigikaitse korraldust, tänapäeva kriise ja relvakonflikte, riigikaitseõpetuse didaktikat. Lisaks osaletakse välilaagri praktikal ja sooritatakse riigikaitseõpetaja praktika. 
Kursuse läbinud saavad Tallinna Ülikooli tunnistuse. Kursuse toimumist toetab Kaitseministeerium, mistõttu on osalemine kursusel tasuta.

Kursusele kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:  
• Elulookirjeldus (sh info ajateenistuse või Kaitseliidu tegevliikme sõdurioskuste baaskursuse läbimise kohta) koos kontaktandmetega;
• Motivatsioonikiri teemal „Miks soovin olla riigikaitseõpetaja?“;
• Koopia TSOBKkl läbimise tunnistusest;
• Koopia kutse- või kõrghariduse läbimist tõendavast dokumendist.

Kandidaadid, kelle emakeel ei ole eesti keel, peavad Euroopa Keeleõppe raamdokumendi järgi tõendama oma eesti keele oskust C1 tasemel.

Dokumendid tuleb saata hiljemalt 21.06.2016 aadressile: kristiina.puura[at]tlu[dot]ee

08.07.2016 toimub Tallinna Ülikoolis algusega kell 10.00 ruumis S-333 riigikaitseõpetaja kursusele kandideerijatega vestlus. Vestluse käigus hinnatakse kandidaadi riigikaitseõpetajaks õppimise motivatsiooni ja sobilikkust. Motivatsioonikirjade ja vestluste alusel moodustatakse pingerida ning uuele kursusele võetakse õppima paremusjärjestuse alusel 25 õppurit.

26. augustil kell 12.00-16.00 toimub riigikaitseõpetuse kursuse sissejuhatav infopäev, kus tutvustatakse õppekava sisu, õppetöö korralduslikku poolt ja õppetööga seonduvaid õppekäike.

Lisainfo:

 Kristiina Puura, Tallinna Ülikooli õppespetsialist, tel +372 619 9710
kristiina.puura[at]tlu[dot]ee 

Riigikaitseõpetajate seminari ettekanded

Kaitseministeerium korraldab riigikaitseõpetajatele iga-aastaselt sügisseminari, kus antakse ülevaade nii Eesti riigikaitse kui ka riigikaitseõpetuse aine arengust viimasel ajal.

2016. a seminari ettekanded:
 • Riigikaitseõpetust õpetati Eesti koolides juba enne Teist maailmasõda: esimesed sõjalise kasvatuse ja õpetuse tunnid toimusid 1927. aasta oktoobris.
 • Erinevalt tänasest oli õppe eesmärk anda riigikaitseõpetuse läbinutele noorsõduri ettevalmistus. Praegu kehtiva riigikaitseõpetuse ainekava ülesanne on kõigile kodanikele riigikaitselise hariduse andmine, mitte ajateenistuseks ettevalmistumine või sõjaväeline väljaõpe. Seega on riigikaitseõpetuse olemus aja jooksul muutunud.
 • Pärast Nõukogude okupatsiooni hakkas riigikaitseõpetus koolidesse tagasi jõudma 1990. aastal paljuski tänu entusiastidest õpetajatele.

 

Viimati uuendatud: 4. Aprill 2017