Sa oled siin

Keskkonnamõju hindamised

Sõjaline väljaõpe mõjutab paratamatult keskkonda. Üks võimalus vähendada olulise mõjuga inimtegevuse negatiivseid tagajärgi on hinnata enne tegevuse elluviimist selle mõjusid ja määrata võimalusel leevendavad meetmed. Keskkonnamõjude hindamine on tegevus, mis hindab kavandatava tegevuse mõju keskkonnale laiemas tähenduses – st lisaks looduskeskkonnale ka inimesele ja inimese loodud keskkonnale, sh kultuurilisele ja sotsiaal-majanduslikule keskkonnale. Keskkonnamõjude hindamise eesmärgiks ühelt poolt on otsuste langetamiseks ja kujundamiseks info kogumine, teisalt aga avalikkuse kaasamine – asjast huvitatud avalikkusel on laialdased võimalused mõjude hindamise menetluses osaleda.

 

Keskkonnamõju hindamised

Nursipalu harjutusvälja ehitusprojekti KMH

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (Nursipalu KMH) programmi avalikustamisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 16:

Nursipalu KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 01. november 2016 kuni 22. november 2016 elektrooniliselt TJA (www.tja.ee), Kaitseministeeriumi (www.kaitseministeerium.ee/et/keskkonnamoju-hindamised), Rõuge valla (rouge.kovtp.ee) ja Sõmerpalu valla (www.somerpalu.ee) kodulehel ja paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23A Tallinn), Võru Maavalitsuses (asukoht Jüri 12 Võru), Rõuge vallas (asukoht Ööbikuoru 4, Rõuge alevik) ja Sõmerpalu vallas (asukoht Sõmerpalu alevik).

Keskkonnamõju hindamist korraldab TJA: tel: 667 2036, e-post valmond.mikli[at]tja[dot]ee, arendaja Kaitseministeerium: tel: 717 0102, e-post meelis.roigas[at]kaitseministeerium[dot]ee.

Nursipalu harjutusväli asub Võrumaal Rõuge vallas Tsirgupalu külas, Laossaarõ külas ja Lükkä külas ning Sõmerpalu vallas Hänike külas ja Mustassaare külas. Harjutusvälja soovitakse arendada vastavalt Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammile nii, et see võimaldaks läbi viia mehhaniseeritud kompanii tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet. Ehitusprojekti koostamisel projekteeritakse väljaõppeks vajalikud teed ja väljaõppehitised vastavalt eelnimetatud arendusprogrammile. Nursipalu KMH koostamise eesmärgiks on saada teavet Nursipalu harjutusväljale ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest enne ehitusprojekti koostamist, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel. KMH programm on mõjude hindamise lähteülesanne. Hindamistulemused tuuakse ära KMH aruandes, mille avalikustamine toimub pärast KMH aruande valmimist 2017. a.

Nursipalu KMH programmi kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 22. novembriks 2016: Sõle 23A, 10614 Tallinn, e-post: info[at]tja[dot]ee.

Nursipalu KMH programmi avalik arutelu toimub: 29. novembril 2016 Nursi külakeskuses (asukoht Nursi küla, Rõuge vald,Võrumaa) algusega kell 18.00.

 

 

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
30.06.2016 - 15:55PDF icon kaskkiri_kmh.pdf210.78 KBpdf
Viimati uuendatud: 4. November 2016