Sa oled siin

Kuidas hoiame eraelulist teavet?

Kaitseministeeriumi töös tuleb töödelda isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Selgitame, millal ministeerum isikuandmetega kokku puutub, millisel eesmärgil neid kasutab ja hoiab, millisel juhul võivad isikuandmed avalikuks saada ning millised on teie õigused andmete töötlemisel.

Isikuandmete töötlemisel lähtume järgnevalt kirjeldatud põhimõtetest, mis ei kehti aga juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete töötlemisel ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele ministeeriumi kodulehelt välislinkidega viidatakse.

Kaitseministeerium või kolmandad isikud võivad isikuandmetega kokku puutuda, kui:

  • saadate meile oma selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude, avalduse või vaide;
  • külastate meie veebi või osalete küsitlustes;
  • kandideerite meile tööle;
  • soovite tutvuda enda kohta kogutud andmetega.

Esitasite selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude, avalduse või vaide

Kasutame teie pöördumises olevaid isikuandmeid teile vastamiseks. Kui peame teile vastamiseks kolmandalt isikult järelepärimisi tegema, avaldame teie isikuandmed üksnes hädavajalikus mahus.

Kui olete meile esitanud selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude, avalduse või vaide, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle ise adressaadile ja teavitame teid sellest.

Kirjavahetuse andmestik on avaliku teabe seaduse kohaselt nähtav ministeeriumi veebi avalikus dokumendiregistris. Eraisikute puhul on avalikus dokumendiregistris näha selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude, avalduse või vaide saatja/saaja initsiaalid, mitte nimi. Dokumendi pealkirjana näitame vastavalt „Selgitustaotlus”, „Märgukiri”, „Teabenõue”, „Avaldus” või „Vaie” ning selle täpsemat sisu näeb üksnes ministeeriumis.

Eraisikutega peetavale kirjavahetusele kehtib juurdepääsupiirang. Kui keegi soovib teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis vaatame dokumendi iga kord eraldi üle ja otsustame, kas seda saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendil katame kinni teie kontaktandmed, nagu e-posti aadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on kirjas avaliku teabe seaduse paragrahvis 35.

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (näiteks kohtueelne menetleja või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 7–10 aastat ja kaitseväeteenistuse korraldamisega seotud kirjavahetust alaliselt. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Külastasite meie kodulehte või osalesite küsitluses

Kui külastate meie kodulehte, piirduvad teie kohta säilitatavad andmed teie arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), teie arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev ja aasta).

Me ei seo teavet isikut tuvastava teabega ja avaldame seda üksnes isikustamata kujul. Säilitame andmeid vaid selle kohta, millist kodulehe osa te külastasite ja kui kaua seal peatusite. Neid andmeid kasutame ainult turvatehnilistel eesmärkidel ja veebi külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal kodulehte arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.

Kandideerite tööle

Tööle värvates lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta kogume, tutvuda meie kogutud andmetega, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid. Kandidaadi dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Eeldame, et kandidaadi  soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda ilma lisaloata. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millega kolmandad isikud (sealhulgas pädevad asutused) saavad tutvuda ainult seaduses sätestatud juhtudel. Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja jooksul (1 aasta).

Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on õigus enda kohta kogutud andmetega tutvuda. Kui soovite nende väljastamist paberil, võtame seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest 0,19 eurot lehekülje eest.

Andmetega ei saa tutvuda, kui see võib:

  • kahjustada kolmanda isiku õigusi ja vabadust;
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda valede isikuandmete parandamist.

Kui meil ei ole teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Teil on õigus esitada meie otsuste peale vaie (AvTSe § 44–54) või pöörduda halduskohtusse.

 

Viimati uuendatud: 29. Juuli 2014