Turvalisuspoliitika tegevussuund

Turvalisuspoliitika tegevussuuna kavandamise ja eesmärkide elluviimise eest vastutab Siseministeerium.

 • Põhiseadusliku korra kaitse

  Riik ennetab ja tõkestab põhiseaduslikku korda ohustavat tegevust. Selleks on oluline koguda ja töödelda asjakohast teavet, tõkestada vaenulikku luure- ja mõjutustegevust, sealhulgas infooperatsioone, ning teha riigisisest ja rahvusvahelist koostööd.

 • Välispiiri valve

  Tõhus välispiiri valve aitab tõkestada ebaseaduslikku rännet ning piiriülest kuritegevust, kindlustades nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide julgeolekut.

 • Hädaolukordade ennetamine ja tagajärgede leevendamine

  Riik tagab elanikkonna kaitse hädaolukordades. Hädaolukordi on võimalik ennetada ja nende tagajärgi leevendada, kui kõik ühiskonnaliikmed teevad koostööd. Riik tõhustab elanike ennetavat teavitamist võimalikest ohtudest ja annab hädaolukorras kommunikatsioonivahendite kaudu juhiseid, kuidas käituda.

 • Terrorismi tõkestamine

  Eesti panustab terrorismivastasesse võitlusesse nii riiklikul, piirkondlikul kui ka globaalsel tasandil. Tõhusa tegevuse alus on riigisiseste ja rahvusvaheliste partneritega tehtav koostöö.

 • Võitlus rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega

  Eesti töötab selle nimel, et rahvusvahelistumise ja Euroopa Liidu vaba liikumise tingimustes ennetada rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse mõju, tõkestada ebaseadusliku tulu teenimist ja selle legaliseerimist.

 • Küberkuritegevuse tõkestamine

  Elutähtsate info- ja sidesüsteemide ning suure osa igapäevateenuste sõltuvus infotehnoloogilistest vahenditest nõuab, et erilist tähelepanu pöörataks võitlusele infotehnoloogia abil sooritatavate kuritegudega. Küberkuritegevuse tõkestamine on ühtlasi oluline võitluses terrorismi ja rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega ning info- ja sidesüsteemide toimimise ja finantsturvalisuse tagamisel.

 • Korruptsiooni tõkestamine

  Korruptsioonivastase võitlusega ennetatakse ja välditakse riigi maine kahjustamist ning organiseeritud kuritegevuse, varimajanduse ja rahapesu levikut. Korruptsiooni leviku tõkestamisel nii avalikus kui ka erasektoris tuleb tähelepanu pöörata teadlikkuse tõstmisele ning kuritegude avastamise ja uurimise arendamisele õiguskaitseasutustes.

Viimati uuendatud: 28. Juuli 2014