Riigikaitseõpetus

Riigikaitseõpetus paneb aluse Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundab kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajadusel Eestit kaitsta. Riigikaitseõpetus on põnev ja mitmekülgne valikõppeaine, mille õpetamist toetavad Kaitseministeerium ja Kaitseressursside Amet.

Riigikaitse on erinevate eluvaldkondadega tihedalt seotud ning kursusel osalejad omandavad tarvilikke teadmisi ja oskusi, mida saab igapäevaselt rakendada ka siis, kui nad ei osale otseselt riigikaitses.

Riigikaitset õpetavad oma ala asjatundjad – tegevväelased või Kaitseliidu liikmed. Õpetajatena töötab ka reservohvitsere ja Kaitseministeeriumi ametnikke.

 

Toetame koole riigikaitseõpetuse läbiviimisel.

Kaitsressursside Amet aitab riigikaitseõpetusest huvitatud koolidel leida sobiva riigikaitseõpetaja.

Koolid võivad riigikaitseõpetuse läbiviimiseks taotleda Kaitseressursside Ametilt rahalist toetust:

 • õppeekskursioonideks;
 • riigikaitselaagrite korraldamiseks;
 • õppevahendite ostmiseks.

Rohkem infot Kaitseressursside Ameti kodulehel.

Riigikaitseõpetajatele on tagatud koolitus ja enesetäiendamise võimalused:

 • igal sügisel korraldab Kaitseministeerium traditsioonilise riigikaitseõpetajate täiendkursuse, kus räägitakse aktuaalsetel kaitse- ja julgeolekuteemadel ja riigikaitseõpetuse arengutest;
 • koos Tallinna Ülikooliga korraldatakse riigikaitseõpetajate kursust, kus saavad ennast täiendada nii riigikaitseõpetajad kui ka Tallinna Ülikooli üliõpilased lisaerialana.

Riigikaitseõpetusest lähemalt

Rahaline toetus riigikaitseõpetusele

Rahalist toetust saab kool taotleda:

 • õppevahendite ostmiseks;
 • õppeekskursioonideks;
 • õppelaagrite korraldamiseks.

Rahalise toetuse taotlus tuleb Kaitseressursside Ametile

Koolidele eraldatud toetused ja nende aruanded leiate:

Ainekava ja õppematerjalid

Mida õpitakse?

Teoreetiline käsitlus:

 • tänapäevasest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast;
 • kaitsejõudude ülesehitusest.

Praktiline ülevaade:

 • relva- ja riviõppest;
 • topograafiast;
 • esmaabist;
 • keskkonnakaitsest kaitsejõududes.

Kursus põhineb ainekaval ja riigikaitseõpetuse õpikul.

Kursuse pikkus: 70 õppetundi, sealhulgas 35 tundi klassiruumis ning ekskursioonidel, 35 tundi praktilises välilaagris. 

Riigikaitseõpetuse rinnamärk

Riigikaitseõpetuse kursuse lõpetaja saab hõbedase rinnamärgi. See antakse üle pidulikul üritusel koolis.

Riigikaitseõpetuse rinnamärk

Rinnamärgid tellib kool. Selleks tuleb Kaitseressursside Ametile saata kooli blanketil ja direktori allkirjaga kursuse lõpetajate nimekiri. Digitaalselt allkirjastatud dokument tuleb saata e-posti aadressile krainfo[at]kra[dot]ee ja käsikirjaliselt allkirjastatud aadressile Maneeži 3, 10117 Tallinn.

Rinnamärgid saadetakse posti teel kooli, kui märkide taotlusele ei ole märgitud teisiti.

 

 

Riigikaitseõpetaja stipendium

Lõppes kandideerimine 2021. aasta riigikaitseõpetaja stipendiumile. Taotluste ja motivatsioonikirjade vastuvõtt kestis kuni 15. jaanuarini 2021. Ühe stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot ning seda väljastatakse kuni 12-le riigikaitseõpetajale.

Stipendiumit sai taotleda isiklikuks kasutamiseks mõeldud õppetöövahendite soetamiseks, riigisisesteks ja -välisteks õppereisideks, koolitustel osalemiseks (pedagoogika, haridustehnoloogia, psühholoogia, ajalugu, riigikaitse) ning julgeoleku- ja riigikaitsealase kirjanduse soetamiseks või julgeoleku- ja riigikaitsealase perioodika tellimiseks.

Stipendiumi taotlemiseks tuli esitada vastaval vormil taotlus, motivatsioonikiri ning riigikaitseõpetaja ja kooli vahel sõlmitud kehtiva töölepingu koopia või koolipoolne kirjalik kinnitus õpetajaks olemise kohta. Motivatsioonikirjas tuli esitada stipendiumi kasutamise eesmärk, ajakava ja eelarve. 

Stipendiumi taotluste hindamise komisjon lähtub otsuse tegemisel eelkõige motivatsioonikirjas toodust, mistõttu palusime motivatsioonikirjas välja tuua, miks komisjon peaks teile stipendiumi eraldama ning põhjendada taotluses toodud objektide (eelkõige IT-vahendid ja reisid) vajalikkust ja otstarvet riigikaitseõpetaja ametis.

Mainitud tähtajaks laekunud ja korrektselt vormistatud taotlusi hindab kaitseministri poolt moodustatud viieliikmeline komisjon koosseisus kaitseväeteenistuse osakonna juhataja (komisjoni esimees), KRA Värbamiskeskuse juhataja ja nõunik, Kaitseliidu Tallinna maleva pealik ning Haridus- ja Teadusministeeriumi keskhariduse osakonna juhataja.

Stipendiumi konkursi tulemused selguvad veebruari jooksul. Stipendiumi saaja ja Kaitseministeeriumi vahel sõlmitakse stipendiumileping, milles sätestatakse mõlema poole õigused ja kohustused seoses stipendiumiga.


Kursus „Riigikaitseõpetus“ Tallinna Ülikoolis

2021/2022. õppeaasta sügissemestril alustab uus kursus, komplekteerimine algab 2021. aasta juunis.

Tallinna Ülikool koostöös Kaitseministeeriumi ja Kaitseressursside Ametiga jätkab riigikaitseõpetajate ettevalmistamist koolitööks.

Sihtrühm: 2021. aasta sügisest algav kursus on mõeldud nii õpetajahariduse üliõpilastele kui ka praktiseerivatele õpetajatele ning riigikaitse huvilistele, kes soovivad saada riigikaitseõpetajaks. Riigikaitseõpetajaks õppima asujad peavad olema läbinud ajateenistuse või sõjaväelise baasväljaõppe  Kaitseliidus (TSOBKkl) ning omama vähemalt keskharidust. Kursusele kandideerija ei tohi olla eelnevalt kriminaalkorras karistatud.

Toimumise aeg: september 2021 – juuni 2022

Kursuse maht: 24 EAP

Õppetöö korraldus: õppetöö toimub tsükliõppe vormis. Lähiõpe (loengud, rühmaarutelud, praktilised tunnid, õppekäigud, välilaager) toimub tsükliõppe sessioonide aegadel kord kuus reedel ja laupäeval Tallinna Ülikoolis.

Iseseisev töö: töö kirjandusega, kokkuvõtvate tekstide ja analüüside, tööplaani ja  metoodiliste õppematerjalide ning tunnikonspektide koostamine. Riigikaitseõpetaja praktika jooksul tuleb vaadelda nelja klassitundi ja viia läbi kuus riigikaitseõpetuse tundi  üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.

Õpitulemused: õppija omandab pädevuse ja valmisoleku õpetada riigikaitse valikainet gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses.
Kursuse läbinud saavad Tallinna Ülikooli tunnistuse. Kursuse toimumist toetab Kaitseministeerium, mistõttu on osalemine kursusel tasuta ühe aasta jooksul.

Kursusele kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:  
• Elulookirjeldus (sh info ajateenistuse või Kaitseliidu baaskursuse läbimise kohta) koos kontaktandmetega;
• Motivatsioonikiri teemal „Miks soovin olla riigikaitseõpetaja?“ (150 kuni 300 sõna);
• Koopia TSOBKkl läbimise tunnistusest;
• Koopia kutse- või kõrghariduse läbimist tõendavast dokumendist;
• Kandidaadid, kelle emakeel ei ole eesti keel, peavad Euroopa Keeleõppe raamdokumendi järgi tõendama oma eesti keele oskust C1 tasemel.

Dokumendid tuleb saata 2021. aasta juunis aadressile: riina.stahl[at]tlu[dot]ee

Juulis toimub Tallinna Ülikoolis riigikaitseõpetaja kursusele kandideerijatega vestlus. Vestluse käigus hinnatakse kandidaadi riigikaitseõpetajaks õppimise motivatsiooni ja sobilikkust. Motivatsioonikirjade ja vestluste alusel moodustatakse pingerida ning uuele kursusele võetakse õppima paremusjärjestuse alusel 20 õppurit.

Lisainfo:

 Riina Stahl, Tallinna Ülikooli täiendusõppe- ja praktikaspetsialist
riina.stahl[at]tlu[dot]ee, tel +372 619 9774

Riigikaitseõpetajate seminari ettekanded

Kaitseministeerium korraldab riigikaitseõpetajatele iga-aastaselt sügisseminari, kus antakse ülevaade nii Eesti riigikaitse kui ka riigikaitseõpetuse aine arengust viimasel ajal.

Riigikaitseõpetust õpetati Eesti koolides juba enne Teist maailmasõda: esimesed sõjalise kasvatuse ja õpetuse tunnid toimusid 1927. aasta oktoobris.

Erinevalt tänasest oli õppe eesmärk anda riigikaitseõpetuse läbinutele noorsõduri ettevalmistus. Praegu kehtiva riigikaitseõpetuse ainekava ülesanne on kõigile kodanikele riigikaitselise hariduse andmine, mitte ajateenistuseks ettevalmistumine või sõjaväeline väljaõpe. Seega on riigikaitseõpetuse olemus aja jooksul muutunud.

Pärast Nõukogude okupatsiooni hakkas riigikaitseõpetus koolidesse tagasi jõudma 1990. aastal paljuski tänu entusiastidest õpetajatele.

 

Viimati uuendatud: 21. Jaanuar 2021