Toetused riigikaitselistele projektidele

Kaitseministeerium toetab rahaliselt ettevõtmisi, mille eesmärk on arendada kaitsevõimet ja tugevdada kaitsetahet. Tegevustoetustega toetakse riigikaitse valdkonnas tegutseva vabaühenduse tegevust ja arengut tervikuna, projektitoetusega kindla eesmärgi saavutamisele suunatud peamiselt ühekordseid projekte. 

Tegevustoetuse konkursil võisid osaleda Eesti Vabariigis registreeritud ja riigikaitse valdkonnas tegutsevad vabaühendused. Projektitoetuse konkursil võisid osaleda Eesti Vabariigis registreeritud vabaühendused ja äriühingud. Lisaks peavad taotlejad vastama kaitseministri 13.11.2019 määruse nr 23 "Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord" § 7 punktis 1 nimetatud tingimustele.

Toetuse taotlemisest:
 • tegevus- ja projektitoetuste konkursid täpsemate tingimustega kuulutatakse välja Kaitseministeeriumi kodulehel;
 • täitke taotlusvorm ja konkursi tingimustes esitatud lisadokumendid, allkirjastage need digitaalselt või käsikirjaliselt ning esitage konkursis määratud tähtajaks Kaitseministeeriumile;
 • taotlusi menetletakse 90 kalendripäeva jooksul peale konkursitingimustes nimetatud taotluse esitamise tähtaja lõppu;
 • taotlusi hindab vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjon;
 • taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb hindamiskomisjoni ettepanekul Kaitseministeeriumi kantsler;
 • taotlejale antakse otsusest teada kirjalikult kas elektrooniliselt või posti teel;
 • Kaitseministeerium sõlmib toetuse saajaga riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu;
 • sõlmitud leping avalikustatakse Kaitseministeeriumi dokumendiregistris;
 • toetuse saaja on kohustatud esitama kirjaliku aruande raha kasutamise kohta.
Enne taotluse esitamist:
 • tutvuge riigikaitse valdkonna toetamise tingimuste ja korraga;
 • veenduge, et täitsite taotluse korrektselt ja põhjalikult ning lisasite sellele kõik vajalikud dokumendid;
 • veenduge, et taotlejana vastate toetuse konkursi tingimustes esitatud nõuetele.
Ministeeriumil on õigus jätta taotlus läbi vaatamata, kui:
 • taotleja on maksevõimetu;
 • taotleja vara on sekvesteeritud;
 • taotleja suhtes on algatatud likvideerimismenetlus, tehtud pankrotiotsus või tal on täitmata kohustusi riiklike või kohalike maksude osas;
 • taotleja on jätnud varasema toetuse kasutamise aruande ettenähtud ajal esitamata;
 • taotleja ei ole varasemat toetust kasutanud sihipäraselt;
 • taotleja on taotluses, teatises või aruandes esitanud ekslikke andmeid.
 
 

KAITSETAHTE ARENDAMISE OSAKONNA PROJEKTITOETUSE KONKURSS

Kaitseministeerium kuulutab välja kaitsetahte arendamise osakonna projektitoetuse konkursi leidmaks koostööpartnereid, kelle kaasabil tutvustada Eesti noortele vanuses 10–16-eluaastat Eesti riigikaitse valdkonda läbi interaktiivse õppetegevuse.

Õppetegevuse eesmärk on suurendada noorte kokkupuudet riigikaitse valdkonnaga, tõsta huvi ajateenistuse läbimise vastu (sh naisterahvaste seas) ning suurendada teadlikkust riigikaitse vajadusest, olulisusest ja ülesehitusest (sh liitlaste ja reservarmee roll). Õppetegevuses peab minimaalselt osalema 30 noort.

Osalema on kutsutud need vabaühendused ja äriühingud (taotleja) kellel on noorsootöö ja huvitegevuse kogemus, huvikoolid ning nad vastavad „Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord" määruses (edaspidi määrus) toodud nõuetele. Vabaühendus määruse tähenduses on mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing, samuti nendest moodustatud võrgustik. Samuti peab taotleja tagama, et õppetegevuse läbiviijal on vähemalt 1-aastane noorte (vanuses 10-18) õpetamiskogemus ja vähemalt 1-aastane kogemus riigikaitse valdkonnas.

Konkursi kogueelarve on 10 000 eurot ja võib jaguneda mitme taotlusvooru võitja vahel. Toetuse summa on mõeldud kasutamiseks 2023. aasta jooksul, s.o perioodil august kuni detsember 2023. aastal. Taotletav summa võib olla väiksem kui kogu projekti eelarve. Taotletava toetuse kulud peavad olema eesmärgipärased ja põhjendatud.

Taotluste esitamise tähtaeg on 28.08.2023. Hiljem saabunud taotlused jätab Kaitseministeerium läbi vaatamata.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused ja vajadusel lisamaterjalid esitada elektrooniliselt e-posti aadressile [email protected].

VORMID

LISAINFO

Taotlus peab sisaldama:
 • taotleja info (nimi ja registrikood; taotleja esindaja nimi ja isikukood; taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed; taotleja arveldusarve number ja panga nimetus);
 • projekti eesmärk ja tegevused (sh lühikokkuvõte, sihtrühm, ajakava ja elluviijate tutvustus);

 • projektitoetuse taotleja koostööpartnerite nimekiri (antud projekti raames, olemasolul);

 • projekti oodatavad tulemused (sh oodatav valdkondlik mõju ja tulemused; mõju taotleja edasistele tegevustele; projekti mõõdetavad tulemused);

 • tegevuse kogueelarve, sh tulude ja kulude jaotus (kogueelarve peab kajastama omatulu, oma- ja kaasfinantseeringut);

 • taotleja meetmed riskide ennetamiseks või nende maandamiseks.

Taotluse hindamise võetakse arvesse:
 • taotleja senised tegevused;
 • projekti eesmärkide ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikute selgus;
 • projekti elluviijate võimekus;
 • tegevusplaan ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus;
 • kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.
Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
 • taotlus on esitatud ettenähtud viisil ja vormil koos nõutud dokumentidega;
 • taotlus sisaldab määruses nõutud teavet, mis on asjakohane, ammendav ja õige;
 • taotluse on allkirjastanud taotleja või tema esindusõiguslik isik;
 • toetust taotletakse määruses sätestatud eesmärkidel ja toetatavatele tegevustele;
 • toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud;
 • toetatavate tegevuste elluviimise koht on Eestis;
 • toetatavate tegevuste elluviimiseks taotletava toetuse summa ja selle osakaal abikõlblikest kuludest vastavad toetuse andmise määrusele;
 • toetust ei taotleta kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest;
 • taotlus sisaldab teavet taotlejale dokumentide ja teabe kätte toimetamise viisi kohta;
 • toetuse andmise määruses nimetatud muudele nõuetele.
 
 

Käimasolevad konkursid:

 • Kaitsetahte arendamise osakonna projektitoetuse konkursi tähtaeg on 28. august 2023.
 

 

 

Viimati uuendatud: 1. August 2023