Toetused riigikaitselistele projektidele

Kaitseministeerium toetab rahaliselt ettevõtmisi, mille eesmärk on arendada kaitsevõimet ja tugevdada kaitsetahet. Tegevustoetustega toetakse riigikaitse valdkonnas tegutseva vabaühenduse tegevust ja arengut tervikuna, projektitoetusega kindla eesmärgi saavutamisele suunatud peamiselt ühekordseid projekte. 

Tegevustoetuse konkursil võivad osaleda Eesti Vabariigis registreeritud ja riigikaitse valdkonnas tegutsevad vabaühendused. Projektitoetuse konkursil võivad osaleda Eesti Vabariigis registreeritud vabaühendused ja äriühingud. Lisaks peavad taotlejad vastama kaitseministri 13.11.2019 määruse nr 23 "Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord" § 7 punktis 1 nimetatud tingimustele.

Toetuse taotlemisest

 • tegevus- ja projektitoetuste konkursid täpsemate tingimustega kuulutatakse välja Kaitseministeeriumi kodulehel;
 • täitke taotlusvorm ja konkursi tingimustes esitatud lisadokumendid, allkirjastage need digitaalselt või käsikirjaliselt ning esitage konkursis määratud tähtajaks Kaitseministeeriumile;
 • taotlusi menetletakse 90 kalendripäeva jooksul peale konkursitingimustes nimetatud taotluse esitamise tähtaja lõppu;
 • taotlusi hindab vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjon;
 • taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb hindamiskomisjoni ettepanekul Kaitseministeeriumi kantsler;
 • taotlejale antakse otsusest teada kirjalikult kas elektrooniliselt või posti teel;
 • Kaitseministeerium sõlmib toetuse saajaga riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu;
 • sõlmitud leping avalikustatakse Kaitseministeeriumi kodulehel;
 • toetuse saaja on kohustatud esitama kirjaliku aruande raha kasutamise kohta.

Enne taotluse esitamist:

 • tutvuge riigikaitse valdkonna toetamise tingimuste ja korraga;
 • veenduge, et täitsite taotluse korrektselt ja põhjalikult ning lisasite sellele kõik vajalikud dokumendid;
 • veenduge, et taotlejana vastate toetuse konkursi tingimustes esitatud nõuetele.

Ministeeriumil on õigus jätta taotlus läbi vaatamata, kui:

 • taotleja on maksevõimetu;
 • taotleja vara on sekvesteeritud;
 • taotleja suhtes on algatatud likvideerimismenetlus, tehtud pankrotiotsus või tal on täitmata kohustusi riiklike või kohalike maksude osas;
 • taotleja on jätnud varasema toetuse kasutamise aruande ettenähtud ajal esitamata;
 • taotleja ei ole varasemat toetust kasutanud sihipäraselt;
 • taotleja on taotluses, teatises või aruandes esitanud ekslikke andmeid.
 

 

Kaitseministeerium kuulutab välja avaliku konkursi, et toetada 2020. aastal riigikaitse valdkonnas tegutsevate vabaühenduste tegevust ekspordile suunatud kaitsetööstussektori arendamisel ja Eesti kaitsetööstuspoliitika 20132022 elluviimisel. Konkursi eelarve on 75 000 eurot.

Taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud taotlusi ootame 2. aprillini 2020 e-posti aadressile eneli.saabas[at]kaitseministeerium[dot]ee

Taotlusvorm on leitav SIIN (42 KB, DOC)!

Taotluses märgitud tegevused peavad olema suunatud järgmiste eesmärkide saavutamisele:

 • kaitsetööstuse arengut suunavate otsuste kujundamiseks ja õigusloomeks ettepanekute ja analüüside tegemine, mis tugineb sektori põhjalikul tundmisel ja ettevõtete kaasamisel;
 • Eesti kaitsetööstusettevõtete ekspordivõime ning eksporditulu kasvu toetamine;
 • uute toodete arendamise ja testimise toetamine;
 • kaitsetööstuse arengut toetava kuvandi kujundamine

 

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

 • taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
 • kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
 • taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
 • taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
 • taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.
 

Toetuste andmise kord

Vormid

Toetused ja aruanded

 

Viimati uuendatud: 2. Märts 2020