Toetused riigikaitselistele projektidele

Kaitseministeerium toetab rahaliselt ettevõtmisi, mille eesmärk on arendada kaitsevõimet ja tugevdada kaitsetahet. Tegevustoetustega toetakse riigikaitse valdkonnas tegutseva vabaühenduse tegevust ja arengut tervikuna, projektitoetusega kindla eesmärgi saavutamisele suunatud peamiselt ühekordseid projekte. 

Tegevustoetuse konkursil võisid osaleda Eesti Vabariigis registreeritud ja riigikaitse valdkonnas tegutsevad vabaühendused. Projektitoetuse konkursil võisid osaleda Eesti Vabariigis registreeritud vabaühendused ja äriühingud. Lisaks peavad taotlejad vastama kaitseministri 13.11.2019 määruse nr 23 "Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord" § 7 punktis 1 nimetatud tingimustele.

Toetuse taotlemisest:
 • tegevus- ja projektitoetuste konkursid täpsemate tingimustega kuulutatakse välja Kaitseministeeriumi kodulehel;
 • täitke taotlusvorm ja konkursi tingimustes esitatud lisadokumendid, allkirjastage need digitaalselt või käsikirjaliselt ning esitage konkursis määratud tähtajaks Kaitseministeeriumile;
 • taotlusi menetletakse 90 kalendripäeva jooksul peale konkursitingimustes nimetatud taotluse esitamise tähtaja lõppu;
 • taotlusi hindab vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjon;
 • taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb hindamiskomisjoni ettepanekul Kaitseministeeriumi kantsler;
 • taotlejale antakse otsusest teada kirjalikult kas elektrooniliselt või posti teel;
 • Kaitseministeerium sõlmib toetuse saajaga riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu;
 • sõlmitud leping avalikustatakse Kaitseministeeriumi kodulehel;
 • toetuse saaja on kohustatud esitama kirjaliku aruande raha kasutamise kohta.
Enne taotluse esitamist:
 • tutvuge riigikaitse valdkonna toetamise tingimuste ja korraga;
 • veenduge, et täitsite taotluse korrektselt ja põhjalikult ning lisasite sellele kõik vajalikud dokumendid;
 • veenduge, et taotlejana vastate toetuse konkursi tingimustes esitatud nõuetele.
Ministeeriumil on õigus jätta taotlus läbi vaatamata, kui:
 • taotleja on maksevõimetu;
 • taotleja vara on sekvesteeritud;
 • taotleja suhtes on algatatud likvideerimismenetlus, tehtud pankrotiotsus või tal on täitmata kohustusi riiklike või kohalike maksude osas;
 • taotleja on jätnud varasema toetuse kasutamise aruande ettenähtud ajal esitamata;
 • taotleja ei ole varasemat toetust kasutanud sihipäraselt;
 • taotleja on taotluses, teatises või aruandes esitanud ekslikke andmeid.
 

Kaitsetööstuse valdkonna tegevustoetuse konkurss

Kaitseministeerium kuulutab välja konkursi partnerite leidmiseks, et toetada 2022. aastal riigikaitse valdkonnas tegutsevate vabaühenduste tegevust ekspordile suunatud kaitsetööstussektori arendamisel ja Eesti kaitsetööstuspoliitika elluviimisel. Konkursi eelarve on 75 000 eurot. 

Taotlusi saab esitada digiallkirjastatult hiljemalt 9. aprilliks 2022 e-posti aadressile [email protected].

 

Taotluses märgitud tegevused peavad olema suunatud järgmiste eesmärkide saavutamisele:
 • kaitsetööstuse arengut suunavate otsuste kujundamiseks ja õigusloomeks ettepanekute ja analüüside tegemine, mis tugineb sektori põhjalikul tundmisel ja ettevõtete kaasamisel;
 • Eesti kaitsetööstusettevõtete ekspordivõime ning eksporditulu kasvu toetamine;
 • uute toodete arendamise ja testimise toetamine;
 • kaitsetööstuse arengut toetava kuvandi kujundamine.
Taotlusi hinnatakse kolme kriteeriumi alusel:
 • taotleja olulisus valdkonnas; tegevuse eesmärkide ja eeldatavate tulemuste hindamise mõõdikute selgus;
 • tegevuse elluviijate võimekus; tegevusplaan ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus;
 • kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.
 

Kaitseväeteenistuse valdkonna projektide konkurss

Kaitseministeerium kuulutab välja kaitseväeteenistuse valdkonna projektitoetuse taotlemiseks avaliku konkurssi, mille eesmärgiks on leida koostööpartner(id): 

 • põhikooli astme õpilaste õpilasmaleva või noortekeskuste 2022. aasta suvisesse programmi täiendava 5-päevase riigikaitseteemalise mooduli lisamiseks.

Konkursi eelarve on kuni 40 000 eurot.

Projektitoetuse konkursil võivad osaleda Eesti Vabariigis registreeritud vabaühendused ja äriühingud. Lisaks peavad taotlejad vastama kaitseministri 13.11.2019 määruse nr 23 "Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord" § 7 lõikes 1 nimetatud tingimustele.

Kulu loetakse abikõlblikuks kui see on tehtud projekti või tegevuse läbiviimise perioodil, otseselt seotud planeeritud tegevuste elluviimisega ja kooskõlas esitatud projekti eelarvega. Käibemaks loetakse abikõlblikuks kui see ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav. Abikõlblikuks ei loeta  erisoodustusmaksuga maksustatavaid kulusid.

Taotlusi koos lisamaterjalidega saab esitada digiallkirjastatult hiljemalt 30. aprilliks 2022 e-posti aadressile [email protected]. Paberkandjal allkirjastatud taotlused ning lisamaterjalid postitada aadressile Kaitseministeerium, Sakala 1, Tallinn 15094.

 

Taotlus peab sisaldama:
 • infot taotleja kohta (nimi ja registrikood; taotleja esindaja nimi; taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed);

 • taotleja organisatsiooni tutvustust ning ülevaadet senistest tegevustest;

 • tegevusega saavutatavaid eesmärke ja mõõdikuid eesmärkide täitmise hindamiseks;

 • tegevus- ja teavitusplaani kirjeldust;

 • toetatavate tegevuste elluviimiseks taotletava toetuse summa ja selle osakaal abikõlblikest kuludest;

 • tegevuse kogueelarvet, sh tulude ja kulude jaotust (kogueelarve peab kajastama omatulu, oma- ja kaasfinantseeringut) ja nägemust riskide maandamise kohta.

Toetuste taotlused peavad vastama järgmistele nõuetele:
 • taotlus on esitatud ettenähtud viisil ja sisaldab eespool toodud teavet;

 • taotluses esitatud teave on asjakohane, ammendav ja õige;

 • taotluse on allkirjastanud taotleja esindusõiguslik isik;

 • toetust taotletakse nimetatud tegevuste elluviimiseks 2022. aastal;

 • toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud;

 • toetust ei taotleta kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või riigisisestest või välisabi vahenditest.

 

Hetkel ei ole avatud rohkem tegevus- ja projektitaotluste konkursse.

 • Strateegilise kommunikatsiooni valdkonna projektitoetuse konkurss lõppes 26. novembril 2021.
 • Eelmine kaitseväeteenistuse valdkonna projekti- ja tegevustoetuse konkurss lõppes 1. detsembril 2021.
 

 

 

Viimati uuendatud: 28. Märts 2022