Toetused riigikaitselistele projektidele

Kaitseministeerium toetab rahaliselt ettevõtmisi, mille eesmärk on arendada kaitsevõimet ja tugevdada kaitsetahet. Tegevustoetustega toetakse riigikaitse valdkonnas tegutseva vabaühenduse tegevust ja arengut tervikuna, projektitoetusega kindla eesmärgi saavutamisele suunatud peamiselt ühekordseid projekte. 

Tegevustoetuse konkursil võivad osaleda Eesti Vabariigis registreeritud ja riigikaitse valdkonnas tegutsevad vabaühendused. Projektitoetuse konkursil võivad osaleda Eesti Vabariigis registreeritud vabaühendused ja äriühingud. Lisaks peavad taotlejad vastama kaitseministri 13.11.2019 määruse nr 23 "Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord" § 7 punktis 1 nimetatud tingimustele.

Toetuse taotlemisest

 • tegevus- ja projektitoetuste konkursid täpsemate tingimustega kuulutatakse välja Kaitseministeeriumi kodulehel.
 • täitke taotlusvorm ja konkursi tingimustes esitatud lisadokumendid, allkirjastage need digitaalselt või käsikirjaliselt ning esitage konkursis määratud tähtajaks Kaitseministeeriumile.
 • taotlusi menetletakse 90 kalendripäeva jooksul peale konkursitingimustes nimetatud taotluse esitamise tähtaja lõppu.
 • taotlusi hindab vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjon.
 • taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb hindamiskomisjoni ettepanekul Kaitseministeeriumi kantsler.
 • taotlejale antakse otsusest teada kirjalikult kas elektrooniliselt või posti teel.
 • Kaitseministeerium sõlmib toetuse saajaga riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu.
 • sõlmitud leping avalikustatakse Kaitseministeeriumi kodulehel.
 • toetuse saaja on kohustatud esitama kirjaliku aruande raha kasutamise kohta.

Enne taotluse esitamist:

 • tutvuge riigikaitse valdkonna toetamise tingimuste ja korraga;
 • veenduge, et täitsite taotluse korrektselt ja põhjalikult ning lisasite sellele kõik vajalikud dokumendid;
 • veenduge, et taotlejana vastate toetuse konkursi tingimustes esitatud nõuetele.

Ministeeriumil on õigus jätta taotlus läbi vaatamata, kui:

 • taotleja on maksevõimetu;
 • taotleja vara on sekvesteeritud;
 • taotleja suhtes on algatatud likvideerimismenetlus, tehtud pankrotiotsus või tal on täitmata kohustusi riiklike või kohalike maksude osas;
 • taotleja on jätnud varasema toetuse kasutamise aruande ettenähtud ajal esitamata;
 • taotleja ei ole varasemat toetust kasutanud sihipäraselt;
 • taotleja on taotluses, teatises või aruandes esitanud ekslikke andmeid.

 

 

 

Strateegilise kommunikatsiooni valdkonna projektitoetuse konkurss

Kaitseministeerium kuulutab strateegilise kommunikatsiooni valdkonna projektitoetuse konkursi leidmaks koostööpartnerid, kelle kaasabil tugevdada elanikkonna kaitsetahet relvastatud vastupanu kajastava ajaloolise audiovisuaalse teose (dokumentaalsari või –film) loomise kaudu.

Projektitoetus on rahastamisliik, millega Kaitseministeerium toetab konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud, äriühingu või vabaühenduse peamiselt ühekordselt elluviidavat tegevust või tegevuste kogumit.

Projektitoetuse andmise eesmärk on kaasata äriühinguid ja vabaühendusi Kaitseministeeriumi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste elluviimisesse. Toetuse andmise tulemusel paranevad valdkonna arenguvõimalused ja mõju ühiskonnas.

Projektitoetuse taotleja peab olema Eestis registreeritud äriühing või vabaühendus (mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing). Põhitegevuseks peavad olema kohalikud, riiklikud või rahvusvahelised projektid.

Konkursi eesmärk on leida koostööpartner, kes aitab saavutada Kaitseministeeriumi strateegilisi eesmärke ja sihtgruppide hõlmamist kaitsetahet tugevdava audiovisuaalsed teose kaudu. 

 • Konkursi eelarve on 120 000 eurot kuni kahe aasta jooksul.

Toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 24. jaanuar 2020Digitaalselt allkirjastatud taotlused ning lisamaterjalid esitada elektrooniliselt e-posti aadressile info[at]kaitseministeerium[dot]ee.

Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:

 • taotlus on esitatud ettenähtud viisil ja vormil koos nõutud dokumentidega;
 • taotlus sisaldab toetuse andmise tingimuste määruses nõutud teavet, mis on asjakohane, ammendav ja õige;
 • taotluse on allkirjastanud taotleja või tema esindusõiguslik isik;
 • toetust taotletakse toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud eesmärkidel ja toetatavatele tegevustele;
 • toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud;
 • toetatavate tegevuste elluviimise koht on Eestis;
 • toetatavate tegevuste elluviimiseks taotletava toetuse summa ja selle osakaal abikõlblikest kuludest vastavad toetuse andmise tingimuste määrusele;
 • toetust ei taotleta kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest;
 • taotlus sisaldab teavet taotlejale dokumentide ja teabe kätte toimetamise viisi kohta, kui teabe edastamise viis ei ole kindlaks määratud toetuse andmise tingimuste määrusega;
 • toetuse andmise tingimuste määruses nimetatud muudele nõuetele.

Taotlus peab sisaldama:

 • taotleja olulisus valdkonnas;
 • projekti eesmärkide ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikute selgus;
 • projekti elluviijate võimekus;
 • tegevusplaan ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus;
 • teavitusplaan;
 • kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

 

 

 

 

Toetuste andmise kord

Vormid

Toetused ja aruanded

 

 

Viimati uuendatud: 14. Jaanuar 2020