Toetused riigikaitselistele projektidele

Kaitseministeerium toetab rahaliselt ettevõtmisi, mille eesmärk on arendada kaitsevõimet ja tugevdada kaitsetahet. Tegevustoetustega toetakse riigikaitse valdkonnas tegutseva vabaühenduse tegevust ja arengut tervikuna, projektitoetusega kindla eesmärgi saavutamisele suunatud peamiselt ühekordseid projekte. 

Tegevustoetuse konkursil võivad osaleda Eesti Vabariigis registreeritud ja riigikaitse valdkonnas tegutsevad vabaühendused. Projektitoetuse konkursil võivad osaleda Eesti Vabariigis registreeritud vabaühendused ja äriühingud. Lisaks peavad taotlejad vastama kaitseministri 13.11.2019 määruse nr 23 "Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord" § 7 punktis 1 nimetatud tingimustele.

Toetuse taotlemisest

 • tegevus- ja projektitoetuste konkursid täpsemate tingimustega kuulutatakse välja Kaitseministeeriumi kodulehel;
 • täitke taotlusvorm ja konkursi tingimustes esitatud lisadokumendid, allkirjastage need digitaalselt või käsikirjaliselt ning esitage konkursis määratud tähtajaks Kaitseministeeriumile;
 • taotlusi menetletakse 90 kalendripäeva jooksul peale konkursitingimustes nimetatud taotluse esitamise tähtaja lõppu;
 • taotlusi hindab vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjon;
 • taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb hindamiskomisjoni ettepanekul Kaitseministeeriumi kantsler;
 • taotlejale antakse otsusest teada kirjalikult kas elektrooniliselt või posti teel;
 • Kaitseministeerium sõlmib toetuse saajaga riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu;
 • sõlmitud leping avalikustatakse Kaitseministeeriumi kodulehel;
 • toetuse saaja on kohustatud esitama kirjaliku aruande raha kasutamise kohta.

Enne taotluse esitamist:

 • tutvuge riigikaitse valdkonna toetamise tingimuste ja korraga;
 • veenduge, et täitsite taotluse korrektselt ja põhjalikult ning lisasite sellele kõik vajalikud dokumendid;
 • veenduge, et taotlejana vastate toetuse konkursi tingimustes esitatud nõuetele.

Ministeeriumil on õigus jätta taotlus läbi vaatamata, kui:

 • taotleja on maksevõimetu;
 • taotleja vara on sekvesteeritud;
 • taotleja suhtes on algatatud likvideerimismenetlus, tehtud pankrotiotsus või tal on täitmata kohustusi riiklike või kohalike maksude osas;
 • taotleja on jätnud varasema toetuse kasutamise aruande ettenähtud ajal esitamata;
 • taotleja ei ole varasemat toetust kasutanud sihipäraselt;
 • taotleja on taotluses, teatises või aruandes esitanud ekslikke andmeid.
 

KAITSEVÄETEENISTUSE VALDKONNA TEGEVUS- JA PROJEKTITOETUSED

Kaitseministeerium kuulutab välja kaitseväeteenistuse valdkonna tegevus- ja projektitoetuse (edaspidi toetused) taotlemiseks avalikud tegevustoetuse ja projektitoetuse konkursid (edaspidi konkursid), mille eesmärgiks on leida koostööpartnerid järgmiste tegevuste elluviimiseks:

 • tegevustoetus metsavendadega seotud mälestusürituste korraldamiseks ning mälestuste kogumiseks 2021. aasta jooksul summas kuni 3000 eurot;
 • tegevustoetus eruohvitseridega seotud mälestusürituste korraldamiseks, mälestusüritustel osalemiseks ning mälestuste kogumiseks 2021. aastal summas kuni 5000 eurot;
 • tegevustoetus admiral Johan Pitkaga seotud mälestusürituste korraldamiseks ning mälestusüritustel osalemiseks 2021. aasta jooksul kuni 2000 eurot;
 • projektitoetus põhikooli astme õpilaste õpilasmaleva 2021. aasta suvisesse programmi täiendava 5-päevase riigikaitseteemalise mooduli lisamiseks kuni 25 000 eurot;
 • tegevustoetus kindral Johan Laidoneriga seonduvate mälestusürituste korraldamiseks ning mälestusüritustel osalemiseks 2021. aasta jooksul summas kuni 2000 eurot;
 • projektitoetus Laidoneri olümpiajooksu korraldamiseks 2021. aastal summas kuni 1500 eurot;
 • tegevustoetus Kaitseväe veteranide sotsiaalsete ürituste korraldamiseks, eneseabiprojektide läbiviimiseks ning mälestusüritustel osalemiseks 2021. aasta jooksul summas kuni 11 000 eurot;
 • tegevustoetus 1944. aasta kaitselahingutega seotud mälestusürituste korraldamiseks ning mälestusüritustel osalemiseks 2021. aasta jooksul summas kuni 3000 eurot;
 • tegevustoetus Kaitseväe üksuste ja ohvitserkonna ajalooliste traditsioonide hoidmiseks ning sellega seotud mälestus- või muude ürituste korraldamiseks 2021. aasta jooksul kuni 2000 eurot.

Tegevustoetuse konkursside eelarveks on kuni 24 000 eurot ja projektitoetuse konkursside eelarveks kuni 26 000 eurot. 

Kulu loetakse abikõlblikuks kui see on tehtud projekti või tegevuse läbiviimise perioodil, otseselt seotud planeeritud tegevuste elluviimisega ja kooskõlas esitatud projekti eelarvega. Käibemaks loetakse abikõlbulikuks kui see ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav. Abikõlblikuks ei loeta erisoodustusmaksuga maksustatavaid kulusid.

Toetuste taotlemine

Toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2020Digitaalselt allkirjastatud taotlused ning lisamaterjalid esitada elektrooniliselt e-posti aadressile info[at]kaitseministeerium[dot]ee ning paberkandjal allkirjastatud taotlused ning lisamaterjalid postitada aadressile Kaitseministeerium, Sakala 1, Tallinn 15094.

Allkirjastatud taotlus peab sisaldama:

 • infot taotleja kohta (nimi ja registrikood; taotleja esindaja nimi; taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed);
 • taotleja organisatsiooni tutvustust ning ülevaadet senistest tegevustest;
 • tegevusega saavutatavaid eesmärke ja mõõdikuid eesmärkide täitmise hindamiseks;
 • tegevus- ja teavitusplaani kirjeldust aasta lõikes;
 • toetatavate tegevuste elluviimiseks taotletava toetuse summa ja selle osakaal abikõlblikest kuludest;
 • tegevuse kogueelarvet, sh tulude ja kulude jaotust (kogueelarve peab kajastama omatulu, oma- ja kaasfinantseeringut) ja nägemust riskide maandamise kohta.

Toetuste taotlused peavad vastama järgmistele nõuetele:

 • taotlus on esitatud ettenähtud viisil ja sisaldab taotluses toodud teavet;
 • taotluses esitatud teave on asjakohane, ammendav ja õige;
 • taotluse on allkirjastanud taotleja esindusõiguslik isik;
 • toetust taotletakse tegevuste elluviimiseks 2021. aastal;
 • toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud;
 • toetust ei taotleta kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või riigisisestest või välisabi vahenditest.

Tegevustoetuse konkursil võivad osaleda Eesti Vabariigis registreeritud ja riigikaitse valdkonnas tegutsevad vabaühendused. 

Projektitoetuse konkursil võivad osaleda Eesti Vabariigis registreeritud vabaühendused ja äriühingud. Lisaks peavad taotlejad vastama kaitseministri 13.11.2019 määruse nr 23 "Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord" § 7 punktis 1 nimetatud tingimustele.

 

 

 

Toetuste andmise kord

Vormid

Toetused ja aruanded

 

Viimati uuendatud: 28. Oktoober 2020