Kahepoolne kaitsekoostöö

Eestil on kahepoolsed kaitsealased suhted 35 riigiga Euroopast, Põhja-Ameerikast ja Aasiast.

Eesti kaitseatašeed resideerivad Ameerika Ühendriikides, Georgias, Poolas, Prantsusmaal, Rootsis, Soomes, Saksamaal, Suurbritannias ja Venemaal. Peale kaitseatašeede vahendavad ministeeriumide ja kaitsevägede koostööd kaitsepoliitikanõunikud Pariisis ja Washingtonis.

 • Eestil on traditsiooniliselt tihe kaitsekoostöö Põhjamaadega – Soome, Rootsi, Taani ja Norraga.

  Mitmed Eesti ohvitserid on osa oma sõjaväelisest haridusest omandanud Soomes ja Rootsis. Aktiivne koostöö toimub hangete vallas. Taaniga tehtavas koostöös on viimastel aastatel olnud kesksel kohal väljaõpe ja rahvusvahelistesse operatsioonidesse (KFOR, NATO kiirreageerimisjõud) panustamine. Norra on Eestile üks lähemaid partnereid õhuseires ning aidanud Eestil välja töötada liitlasvägede vastuvõtmise ja toetamise süsteemi.

  Eesti, Soome, Rootsi ja Norra osalevad Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupis, mis on suurendanud kaitsevägede koostööd ja koostegutsemisvõimet. Kõik Põhjala riigid on andnud oma panuse Balti koostöö initsiatiividesse ja Põhjala-Balti kaitsealase abi initsiatiivi (Nordic-Baltic Initiative for Regional Defence Co-operation), mille kohaselt jagavad Põhjala ja Balti riigid kaitsealast nõu Ukrainale, Georgiale ning Lääne-Balkani riikidele. Ka küberkaitse ja mereseire on valdkonnad, kus Eesti Põhjamaadega üha enam koostööd teeb.

 • Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa on Eesti lähimad liitlased, kes on koos Põhjamaadega 1990. aastate algusest aidanud Eesti kaitsejõude üles ehitada.

  Tihedad suhted Ameerika Ühendriikidega on jätkuvalt Eesti julgeolekupoliitika nurgakiviks. Koostöö Ameerika Ühendriikidega hõlmab suurt hulka erinevaid valdkondi, nagu väljaõpe, sõjalised õppused, hanked, rahvusvahelised operatsioonid ja Balti koostöö projektid.

  Suurbritanniaga tehtavas kaitsekoostöös domineerivad kaks suurprojekti: Eesti kaitseväelaste osalemine NATO ISAF-i missioonil Lõuna-Afganistanis Suurbritannia kontingendi koosseisus ja miinitõrjealane koostöö merevägede vahel.

  Saksamaa ja Prantsusmaa on olnud ühed peamised panustajad Balti koostöö projektidesse. Tuntuim neist on Balti Kaitsekolledž, kuid edukalt teevad koostööd ka mere- ja õhuvägi. Prantsusmaast on kujunenud Eesti õhuväele oluline partner väljaõppe alal. Mõlemad riigid osalevad Tallinnas paiknevas NATO küberkaitse kompetentsikeskuses.

 • Koostöö Poolaga toimub peamiselt õppuste vormis. Selle hulka käivad NATO kollektiivkaitseõppused ja Balti koostöö projektide raames.

  Geograafilisest lähedusest ja sarnasest regionaalse julgeoleku tunnetusest tulenevalt on Poola Eesti oluline partner julgeolekuküsimustes.

 • Peale mainitud koostööprojektide

   hõlmab kahepoolne koostöö kaitsepoliitiliste seisukohtade koordineerimist regionaalses raamistikus ja rahvusvahelistes organisatsioonides, nagu EL ja NATO, samuti kaitsereforme ja võimearendust puudutava teabe vahetamist. Kõik mainitu aitab saavutada kahepoolse ja regionaalse kaitsekoostöö üldisi eesmärke – suuremat üksteisemõistmist ning koostegutsemisvõimet ja vahendite tõhusamat kasutamist.
 • Ametkondlikud välislepingud

  Kaitseministeerium sõlmib ametkondlikke välislepinguid välisriikide asutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega. Need kirjalikud kokkulepped on sõlmitud vastavalt Kaitseministeeriumi pädevusele ning reguleeritud rahvusvahelise õigusega. Tänaseks on Kaitseministeerium sõlminud ametkondlikke välislepinguid Poola ning Ameerika Ühendriikide Kaitseministeeriumitega.

 

Viimati uuendatud: 4. November 2021