Sa oled siin

Keskkonnamõju hindamised

Sõjaline väljaõpe mõjutab paratamatult keskkonda. Üks võimalus vähendada olulise mõjuga inimtegevuse negatiivseid tagajärgi on hinnata enne tegevuse elluviimist selle mõjusid ja määrata võimalusel leevendavad meetmed. Keskkonnamõjude hindamine on tegevus, mis hindab kavandatava tegevuse mõju keskkonnale laiemas tähenduses – st lisaks looduskeskkonnale ka inimesele ja inimese loodud keskkonnale, sh kultuurilisele ja sotsiaal-majanduslikule keskkonnale. Keskkonnamõjude hindamise eesmärgiks ühelt poolt on otsuste langetamiseks ja kujundamiseks info kogumine, teisalt aga avalikkuse kaasamine – asjast huvitatud avalikkusel on laialdased võimalused mõjude hindamise menetluses osaleda.

 

Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohualad

 

Vabariigi Valitsuse 27. augustil 2015 korraldusega nr 35 anti luba Kaitseväe keskpolügooni ümbritsevas riigimetsas riigikaitselise väljaõppe korraldamiseks. 19. märtsil 2019 andis Keskkonnaamet nõusoleku laiendatud ohuala täpse piiri määramise ja piiri tähistamise kohta (268.75 KB).

Laiendatud ohualadesse jäävate maade kasutusele võtmiseks riigikaitselise väljaõppe korraldamise eesmärgil toimuvad läbirääkimised eramaade omanikega, kelle maad jäävad ohualadesse.

Täpse laiendatud ohualade välispiiri leiate SIIT (616.33 KB, PDF) (kaardi lugemisel palun arvestada, et laiem piirijoon on joonisel tervikpildi nägemiseks ja laia joone sees olev kitsas joon näitab täpset piirisihti).

Lisainfo:

 Tuuli Vors, keskkonna ja planeeringute valdkonna juht, tel 717 0165
tuuli.vors@kaitseministeerium.ee 

 
 

Keskkonnamõju eelhindamisest
 

Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala välispiiri nõuetekohaseks tähistamiseks, Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi ka RMK) täiendava matkaraja rekonstrueerimiseks ja vaatetorni püstitamiseks kunagise Venemäe vaatetorni asukohale, koostas OÜ Skepast&Puhkim 2018-2019 ehitusprojekti. Projekti elluviimisega kaasneda võivate mõjude väljaselgitamiseks tehti projektile ka keskkonnamõju eelhindamine.

Eelhindamise eesmärk oli välja selgitada, kas ehitusprojektiga kavandatava tegevusega võib eeldatavalt kaasneda oluline negatiivne keskkonnamõju. KMH eelhindamisel käsitleti teemasid vastavalt projekti eesmärgile, st keskpolügooni ümbritsevas riigimetsas alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks kasutatava maa-ala (keskpolügooni laiendatud ohuala) nõuetekohase piiritähistuse rajamine, ohualas paikneva matkaraja ja jalgrattaraja asukoha osaline muutmine (radade laiendatud ohualas paikneva osa viimine ohualast välja) ja matkaraja taristu osaline rekonstrueerimine uues asukohas, ning RMK vaatetorni (Venemäe vaatetorni) kunagisse asukohta uue vaatetorni püstitamine.

Loe veel

 

Eelhindamise järeldustest

 • Kavandatava tegevusega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju.
 • Mõjud on hajutatud ning ala kui terviku kaitse seisukohast lokaalsed ja mõlema alternatiivi korral väheolulised.
 • Olemasolevate rajatiste hooldustööd on kaitseala valitseja nõusolekul sihtkaitsevööndis lubatud. Kaitsealale ei avaldu olulisi otseseid mõjusid, ohuala piirisihi rajamise ja hoolduse mõju on lokaalne ja ebaoluline.
 • Ohuala piirisihi rajamine puudutab lokaalselt mitmeid Ohepalu looduskaitseala kaitse-eesmärgiks olevaid metsaelupaiku, negatiivsed mõjud on välditavad looduslike häiringute imiteerimisega raiete korraldamisel. Arvestades kaitseala suurust ning elupaikade üldpindala on mõjud neile mõlema alternatiivi korral kokkuvõttes suhteliselt väheolulised. Eelistatav on siiski II alternatiiv, mille puhul on sekkumine elupaiga alale minimaalne.
 • Kavandatava tegevuse mõju asustusele puudub.
 • Kavandatav tegevus ei mõjuta piirkonna maa- ja veekasutust ega muude loodusressursside kasutust, hüdroloogilisi tingimusi ja välisõhu hajumistingimusi.
 • Lokaalne väheoluline mõju võib avalduda piirkonna maastikele seoses projektiga kavandatud raietöödega
 • Kavandatav tegevus ei põhjusta olulisi muutusi maastike ruumilises struktuuris ja esteetilises väärtuses.
 • Pinnasteedele ja kohalikele teedele (sh RMK metsateedele) võivad avalduda mõningad mõjud sihtide rajamise ning matkateede ehituse etapis, eeskätt rasketehnika kasutamise korral (puidu väljavedu, materjali kohalevedu, ehitustehnika vedu ja liikumine).
 • Mõju pinnasele (mullastikule) on lokaalne ning jääb mitteolulisele tasemele.
 • Kavandatav tegevus ei põhjusta põhjavee reostumise riski ning põhjaveetaseme muutumist käsitlusala piirkonnas.
 • Kavandatav tegevus ei halvenda juurdepääsu maavaradele ega avalda mõju maavarade kasutusele.
 • Ehitusperioodil kaasneb kavandatava tegevusega müra, vibratsioon ja õhusaaste ehitusmasinatest ja veokitest. Mõju on lokaalne ja ajutine.
 • Kaitstavatele aladele ja nende kaitse-eesmärkidele, samuti kaitstavatele liikidele avalduvad mõjud on väikesed ja ebaolulised. Olulised mõjud on ajaliste leevendusmeetmete (töid ei tehta kevadsuvisel pesitsusperioodil) ning keskkonda säästva raie- ja ehitustehnoloogia rakendamisel välditavad.
 • Negatiivsed mõjud metsaelupaikadele on looduslike häiringute imiteerimisega ära hoitavad. Olulised mõjud on leevendusmeetmete rakendamisel – eelkõige tööde läbiviimiseks säästva raie- ja ehitustehnoloogia valikuga – välditavad.
 • Kavandatava tegevuse piirkonnas ei ole registreeritud kultuurimälestisi, kuid piirkonnas, sh projekteeritavate matkateede ja piirisihtide läheduses, on registreeritud hulgaliselt pärandkultuuriobjekte, mille olemasoluga on soovitav projekteerimisel ja ehitamisel arvestada ning neid raie- ja ehitustööde käigus mitte kahjustada.
 • Ohuala piirisihi regulaarne hooldus ei avalda negatiivset mõju ümbritsevale keskkonnale, kui välditakse hooldustööde läbiviimist kaitsealuste linnuliikide elupaikades kevadsuvisel pesitsusperioodil (01.03-31.07 ja metsise puhul 01.02-30.06) ning piirisihi hooldamisel kasutatakse lahendusi, mis elupaiku (pinnast ja taimestikku) võimalikult vähe kahjustab. Näiteks soo- ja soometsaelupaikades tuleks töid teha vaid külmunud pinnase korral.

 

 

Nursipalu harjutusväli

 

Nursipalu harjutusväli asub Võrumaal Rõuge vallas Tsirgupalu külas, Laossaarõ külas ja Lükkä külas ning Sõmerpalu vallas Hänike külas ja Mustassaare külas. Harjutusvälja soovitakse arendada vastavalt Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammile nii, et see võimaldaks läbi viia mehhaniseeritud kompanii tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet. Ehitusprojekti koostamisel projekteeritakse väljaõppeks vajalikud teed ja väljaõppehitised vastavalt eelnimetatud arendusprogrammile.

Nursipalu KMH koostamise eesmärgiks on saada teavet Nursipalu harjutusväljale ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest ehitusprojekti koostamisel, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel.

Nursipalu harjutusväli

Nursipalu harjutusvälja ehitusprojekti KMH aruande nõuetele vastavaks tunnistamine

Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 22 lõike 7 alusel.

Tehnilise Järelevalve Amet teatab, et on tunnistanud nõuetele vastavaks 12.10.2018 otsusega nr 1-10/18-333 Nursipalu harjutusvälja ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Nursipalu harjutusväli asub Võrumaal Rõuge vallas Tsirgupalu külas, Laossaarõ külas ja Lükkä külas ning Sõmerpalu vallas Hänike külas ja Mustassaare külas. Harjutusvälja soovitakse arendada vastavalt Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammile nii, et see võimaldaks läbi viia mehhaniseeritud kompanii tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet. Ehitusprojekti koostamisel projekteeritakse väljaõppeks vajalikud teed ja väljaõppehitised vastavalt eelnimetatud arendusprogrammile.

Nursipalu KMH koostamise eesmärgiks oli saada teavet Nursipalu harjutusväljale ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest ehitusprojekti koostamisel, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel.

Otsustaja on Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Arvo kuld, e-post arvo.kuld@tja.ee, telefon 667 2062).
Kaitseministeerium (registrikood: 70004502) Sakala 1, Tallinn, kontaktisik Tuuli Vors, e-post tuuli.vors@kaitseministeerium.ee, telefon 7170165


KMH aruande ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda elektrooniliselt TJA dokumendiregistris (TJA dokumendiregiaster nr 1-10/18-333)

Tehnilise Järelevalve Amet
Tallinn, HARJUMAA, Sõle 23A
Telefon: 6672000
E-post: INFO@TJA.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avalike suhete spetsialist Anu Võlma
Telefon: 667 2031
E-post: anu.volma@tja.ee
Teadaande number 1374533

Otseviit teadaandele: https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Tehnilise%20J%C3%A4relevalve%20Amet/keskkonnamoju-hindamine/keskkonnamoju-hindamise-aruande-nouetele-vastavaks-tunnistamine/2018/10/26/1374533

Keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamine

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande (Nursipalu KMH) avalikustamisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 21:

Nursipalu KMH aruandega saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 12. jaanuar 2018  kuni 13. veebruar 2018 elektrooniliselt läbi TJA (www.tja.ee). Rõuge valla (www.rouge.ee) ja Võru valla (www.voruvald.ee) kodulehel avaldatava lingi ja paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23A Tallinn), Rõuge vallas (asukoht Ööbikuoru 4, Rõuge alevik) ja Võru vald (asukoht: Võrumõisa 4a, Võru linn).

Aruande lisad nr 3 ja nr 5 määratakse ametkondlikuks kasutamiseks. Neile on kantud kaitstavate isendite ja liikide täpsed elu-/asukohad, mis on piiratud kasutamiseks ja ei avalikustata. Looduskaitseseaduse § 53 lg 1 kohaselt  I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamine massiteabevahendites on keelatud. Asutused ja isikud, kellel on põhjendatud vajadus nimetatuga tutvumiseks pöörduvad teabe saamiseks TJA poole.

Keskkonnamõju hindamist korraldab TJA: ehitusvaldkonna nõunik Valmond Mikli, tel: 6672036, e-post valmond.mikli@tja.ee, arendaja Kaitseministeerium Tuuli Vors, tel: 7170165, e-post tuuli.vors@kaitseministeerium.ee

Nursipalu harjutusväli asub Võrumaal Rõuge vallas Tsirgupalu külas, Laossaarõ külas ja Lükkä külas ning Sõmerpalu vallas Hänike külas ja Mustassaare külas. Harjutusvälja soovitakse arendada vastavalt Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammile nii, et see võimaldaks läbi viia mehhaniseeritud kompanii tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet. Ehitusprojekti koostamisel projekteeritakse väljaõppeks vajalikud teed ja väljaõppehitised vastavalt eelnimetatud arendusprogrammile.

Nursipalu KMH koostamise eesmärgiks on saada teavet Nursipalu harjutusväljale ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest ehitusprojekti koostamisel, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel.

Nursipalu KMH aruande kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 13. veebruar 2018: Sõle 23A, 10614 Tallinn, e-post: info@tja.ee.

Nursipalu KMH aruande avalik arutelu toimub: 20. veebruar 2018 Rõuge Rahvamajas (asukoht Metsa 1, Rõuge alevik, Võrumaa) algusega kell 18.00.

 

Nursipalu harjutusvälja ehitusprojekti KMH

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (Nursipalu KMH) programmi avalikustamisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 16:

Nursipalu KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 01. november 2016 kuni 22. november 2016 elektrooniliselt TJA (www.tja.ee), Kaitseministeeriumi (www.kaitseministeerium.ee/et/keskkonnamoju-hindamised), Rõuge valla (rouge.kovtp.ee) ja Sõmerpalu valla (www.somerpalu.ee) kodulehel ja paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23A Tallinn), Võru Maavalitsuses (asukoht Jüri 12 Võru), Rõuge vallas (asukoht Ööbikuoru 4, Rõuge alevik) ja Sõmerpalu vallas (asukoht Sõmerpalu alevik).

Nursipalu harjutusväli asub Võrumaal Rõuge vallas Tsirgupalu külas, Laossaarõ külas ja Lükkä külas ning Sõmerpalu vallas Hänike külas ja Mustassaare külas. Harjutusvälja soovitakse arendada vastavalt Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammile nii, et see võimaldaks läbi viia mehhaniseeritud kompanii tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet. Ehitusprojekti koostamisel projekteeritakse väljaõppeks vajalikud teed ja väljaõppehitised vastavalt eelnimetatud arendusprogrammile. Nursipalu KMH koostamise eesmärgiks on saada teavet Nursipalu harjutusväljale ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest enne ehitusprojekti koostamist, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel. KMH programm on mõjude hindamise lähteülesanne. Hindamistulemused tuuakse ära KMH aruandes, mille avalikustamine toimub pärast KMH aruande valmimist 2017. a.

Nursipalu KMH programmi kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 22. novembriks 2016: Sõle 23A, 10614 Tallinn, e-post: info@tja.ee.

Nursipalu KMH programmi avalik arutelu toimub: 29. novembril 2016 Nursi külakeskuses (asukoht Nursi küla, Rõuge vald,Võrumaa) algusega kell 18.00.

 

 

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
30.06.2016 - 15:55PDF icon kaskkiri_kmh.pdf210.78 KBpdf
Viimati uuendatud: 24. Aprill 2019