Sa oled siin

Riigi julgeoleku volitatud esindaja

Salastatud välisteabe volitatud vastuvõtja ja hoidjana tegutseb Eesti Vabariigis riigi julgeoleku volitatud esindaja.

Riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesanded on:

  • salastatud välisteabe põhiregistri pidamine ning allregistrite töö korraldamine ja kontrollimine;
  • salastatud välisteabe kaitse tagamiseks rakendatavate turvameetmete ja selle teabega kokkupuutuvate töötajate juurdepääsu kontrollimine, see hõlmab ka riigi välisesindusi ja väljaspool riigi territooriumi asuvaid Kaitseväe üksusi;
  • salastatud välisteabe kaitse tagamiseks koolituste korraldamine;
  • salastatud välisteabe õigusvastase avalikustamise puhul teabe avaldaja teavitamine avalikustamise asjaoludest välislepingus ettenähtud tingimustel;
  • teabe valdajate teavitamine salastatud välisteabe salastamisaluse, -taseme ja -tähtaja muutusest;
  • salastatud välisteabe juurdepääsusertifikaatide väljastamine ning salastatud välisteabe töötlemise turvanõuete tutvustamine juurdepääsu taotlevatele isikutele. Samuti salastatud välisteabe avaldaja teavitamine juurdepääsu andmisest välislepingus ettenähtud tingimustel;
  • NATO ja Euroopa Liidu struktuuride töös oma pädevuse piires osalemine;
  • muude talle seaduse alusel antud õigusaktidega või välislepinguga pandud ülesannete täitmine.

Riigi julgeoleku volitatud esindaja tegutseb riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse alusel.

 

Viimati uuendatud: 22. Juuli 2014