Sa oled siin

Isikuandmete töötlemine

Kaitseministeeriumi töös tuleb töödelda isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Selgitame, millal ministeerum isikuandmetega kokku puutub, millisel eesmärgil neid kasutab ja hoiab, millisel juhul võivad isikuandmed avalikuks saada ning millised on teie õigused andmete töötlemisel.

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Kaitseministeeriumis ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel. Isikuandmetele ligipääs on seadusega kitsendatud.

NB! Alljärgnev teave ei hõlma:

 •     juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustustega;
 •     isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Kaitseministeeriumi veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda ministeerium (välislingid).

 

Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõude ja muu kirjavahetus

Kaitseministeeriumi tegevus on avalik. Töö käigus jõuab ministeeriumisse ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Sellised andmed võivad ministeeriumisse jõuda läbi kirjavahetuse. See on võimalik ka siis, kui olete mõne menetluse osapool.

Teie isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui sellega seoses tuleb esitada järelepärimisi teistele isikutele või asutustele, ei avaldata neile rohkem Teie andmeid kui vastuse koostamiseks vaja.

Kui olete meile saatnud selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele adressaadile ja teavitame Teid sellest.

Kirjavahetuse andmestik on seaduse alusel nähtav ministeeriumi avalikus dokumendiregistris. Sealt on näha kirja saatja või saaja initsiaalid, mitte nimi. Dokumendi pealkirjaks märgime kokkuvõtva märksõna „Selgitustaotlus”, „Märgukiri”, „Teabenõue”, „Informatsiooni edastamine”, „Taotlus” vms ning selle täpsemat sisu näeb üksnes asutusesiseselt.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel hindame, kas Teie pöördumise (ja ka vastuse) saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mis välja antakse, katame kinni Teie kontaktandmeid, nagu e-posti aadressi, elukoha aadressi või telefoninumbri (välja arvatud juhul, kui kirjavahetus puudutab juriidilise isiku või asutuse esindajat). Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangud on toodud avaliku teabe seaduse paragrahvis 35.

Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (näiteks kohtueelne menetleja või kohus).

Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldatakse umbisikuliselt, ilma nimedeta.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame seitse kuni kümme aastat ja kaitseväeteenistuse korraldamisega seotud kirjavahetust alatiselt. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Kaitseministeeriumi veebilehe külastamine, küsitluses osalemine või üldtelefonile helistamine

Ministeeriumi veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed:

 •     kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP- aadressiga);
 •     kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga;
 •     külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP- aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse ainult turvatehnilistel eesmärkidel ja veebilehe külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajatele mugavamaks muuta. Andmeid säilitatakse üks aasta.

Küsitluses saadud andmeid avaldatakse üksnes isikustamata kujul. Andmeid säilitatakse üks aasta.

Kaitseministeeriumi üldtelefonile saabunud kõned salvestatakse ja sellest teavitatakse helistajat kõne alguses. Salvestusi kasutatakse parema teenindamise tagamiseks ning neid  säilitatakse isikustamata kujul vähemalt üks kuu. Salvestuste hävitamine toimub automatiseeritult salvestussüsteemi poolt.

Kaitseministeeriumisse tööle ja praktikale kandideerimine

Tööle ja praktikale kandideerimisel lähtub ministeerium isiku enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me oleme tema kohta kogunud, tutvuda kogutud andmetega ning anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kandideerimisdokumentidega saavad tutvuda ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Eeldame, et kandidaadi  soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda ilma lisaloata. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millega kolmandad isikud (sealhulgas pädevad asutused) saavad tutvuda ainult seaduses sätestatud juhtudel. Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja jooksul (1 aasta).

Kaitseministeeriumi hoone külastamine, turvakaamerad

Kaitseministeeriumi hoonesse lubatakse külalised, kelle tulekust on ette teatatud. Hoonesse sisenetakse peauksest ja külalised võtab esimesena vastu valvetöötaja, kes viib läbi turvakontrolli ja külalisega kaasas olevate esemete läbivaatuse. Seejärel tuvastatakse kõik külalised isikut tõendava dokumendi alusel, registreeritakse ja lubatakse hoonesse vaid ministeeriumi töötaja saatel. Külaliste isikusamasuse tuvastamine ja registreerimise nõue tuleneb riigikaitseseaduse, päästeseaduse ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse alusel kehtestatud riigikaitseobjekti kaitse korrast. Külaliste andmeid säilitatakse vähemalt üks aasta ja hävitamine toimub automatiseeritult registreerimissüsteemi poolt.

Kaitseministeeriumi töötajate, külaliste, hoonete, vara ja teabe ohutuse ning julgeoleku tagamiseks on Kaitseministeeriumi hoone ja selle ümbrus ööpäevaringselt videovalve all. Jälgimisseadmestiku kasutamise nõue tuleneb riigikaitseseaduse, päästeseaduse ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse alusel kehtestatud riigikaitseobjekti kaitse korrast ning selle salvestist säilitatakse vähemalt üks kuu salvestamise päevast arvates, kuid mitte kauem kui üks aasta.

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus enda kohta kogutud andmetega tutvuda. Kui soovite nende väljastamist paberil, võtame seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest 0,19 eurot lehekülje eest.

Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist;
 • ohustada riigi julgeolekut; 
 • ohustada avaliku korra kaitset.

Igaühel on õigus nõuda enda isikuandmete parandamist.

Igaühel on õigus enda andmete töötlemise kohta esitada vaie või kaebus Andmekaitse Inspektsiooni või pöörduda kaebusega halduskohtusse.

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega ministeeriumis, saate vastuse meie andmekaitsespetsialistilt [email protected], tel +372 717 0109.

 

Viimati uuendatud: 5. September 2023