Soodla harjutusväli

Riigi eriplaneeringute kohta saab saab lisainfot SIIT.

 

Soodla harjutusväli

Planeeringu koostamise lähtekohad

Planeeringu koostamise lähteseisukohad tuginevad kaitseministri 05.09.2017 käskkirjaga kehtestatud Soodla harjutusvälja arendusprogrammile ja riigi eriplaneeringu algatamise otsusele. Sooda harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamine on algatatud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lg 1 alusel detailsema lahenduse menetlusest, millest tulenevalt ei toimunud lähteseisukohtade avalikku väljapanekut. Avalikus menetluses koostatakse keskkonnamõjude strateegiline hindamise läbiviimine.

Planeeringu algatamise otsus

Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.

Vabariigi Valitsus algatas 12.05.2022 korraldusega nr 147 Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Riigi eriplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Kaitseministeerium. Riigi eriplaneeringu kehtestab Vabariigi Valitsus. Planeeringuala asub Harju maakonnas Kuusalu valla ja Anija valla territooriumil. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7390 ha. Planeeringuala asukoht ja piir on esitatud Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 korralduse nr 147 lisas.

Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on Soodla harjutusväljale kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõiguse määramine, Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni ühenduskoridoride võimalike asukohtade ning Soodla harjutusväljast ida pool asuva põhja–lõuna suunalise tee asukoha määramine ja muude planeerimisseaduses § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohaste ülesannete lahendamine. Harjutusväli on vajalik sõjalise väljaõppe korraldamiseks, eelkõige selleks et arendada soomusmanöövervõimet ja harjutada järjest laienevat koostööd Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (inglise keeles North Atlantic Treaty Organization) liikmesriikide üksustega.

Riigi eriplaneeringu koostamist alustatakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lõike 1 alusel detailse lahenduse koostamisest.

Asutustel, organisatsioonidel ja isikutel, kes soovivad olla kaasatud riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja selle KSH koostamisse, palume edastada sobiva teadete edastamise viisi ja kontaktandmed aadressil [email protected]

 

 

Viimati uuendatud: 31. Oktoober 2022