Soodla harjutusväli

Riigi eriplaneeringute kohta saab saab lisainfot SIIT.

 

Soodla harjutusväli

Planeeringu eskiisi ja KSH programmi avalikustamine

Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek ja arutelud

Perioodil 1. veebruar 2023 kuni  1. märts 2023 toimub Soodla harjutusvälja (HV) riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH)  programmi avalik väljapanek.

Avalikustatavad materjalid tehakse kättesaadavaks hiljemalt 1. veebruariks. Kirjalikke arvamusi eriplaneeringu detailse lahenduse eskiisi ja KSH programmi kohta saab esitada Kaitseministeeriumile 3. märtsiks e-posti aadressil: i[email protected].

Soodla harjutusväli on riigikaitseline objekt. Harjutusväli on vajalik sõjalise väljaõppe korraldamiseks, eelkõige selleks, et arendada soomusmanöövervõimet ja harjutada järjest laienevat koostööd Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (inglise keeles North Atlantic Treaty Organization) liikmesriikide üksustega.

Planeeringuala asub Harju maakonnas Kuusalu vallas Hirvli, Koitjärve ja Suru külades ning Anija vallas Pillapalu, Härmakosu ja Raudoja külades. Planeeringuala suurus on 7390 ha, millest Soodla harjutusvälja pindala on 5865 ha.

Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on Soodla HV toimimiseks vajaliku taristu  kavandamine, Soodla HV ja Kaitseväe keskpolügooni ühenduskoridoride ning Soodla HV juurdepääsu- ja möödasõiduteede asukohtade määramine, ehitusõiguse ning kõigi kavandatud objektide jaoks vajalike tingimuste määramine. Detailse lahenduse eskiis annab ülevaate planeeringuga kavandatud esialgsest lahendusest: laske- ja õppeväljade, teede jm rajatiste asukohad ning ehitusõiguse näitajad, mis on vajalikud riigikaitselise väljaõppe korraldamiseks.

Üheaegselt planeeringu koostamisega toimub kavandatava tegevuse keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH) ja täiendavalt planeerimisseaduse kohane asjakohaste sotsiaalsete, majanduslike,  kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine. KSH programmis antakse ülevaade olemasolevast keskkonnast ja hindamist vajavatest mõjudest, määratletakse hindamise ulatus, metoodika ning uuringute vajadus. Riigi eriplaneeringu koostamisega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju.

Riigi eriplaneeringu koostamist korraldab Kaitseministeerium, planeeringu koostamise tellija on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, planeeringu konsultant ja mõjude hindaja on Skepast&Puhkim OÜ. Riigi eriplaneeringu kehtestab Vabariigi Valitsus.

Eriplaneeringu väljapaneku järgsed arutelud toimuvad:

  • 21. märtsil 2023 kell 18.00 Kehra Rahvamajas (F.R.Kreutzwaldi 2, Kehra linn, Anija vald);
  • 22. märtsil 2023 kell 18.00 Kuusalu Rahvamajas (Keskväljak 10, Kuusalu vald).

Avalikule väljapanekule järgnevatel avalikel aruteludel tutvustatakse planeeringu eskiisi, keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmi, avalikul väljapanekul esitatud seisukohti ja nendega arvestamist. Kõigile väljapaneku jooksul laekunud arvamustele vastatakse kirjalikult pärast avalike arutelude toimumist.

Avalikud arutelud 

Avalikul arutelul esitletud ettekanded:

Planeeringu koostamise lähtekohad

Planeeringu koostamise lähteseisukohad tuginevad kaitseministri 05.09.2017 käskkirjaga kehtestatud Soodla harjutusvälja arendusprogrammile ja riigi eriplaneeringu algatamise otsusele. Sooda harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamine on algatatud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lg 1 alusel detailsema lahenduse menetlusest, millest tulenevalt ei toimunud lähteseisukohtade avalikku väljapanekut. Avalikus menetluses koostatakse keskkonnamõjude strateegiline hindamise läbiviimine.

Planeeringu algatamise otsus

Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.

Vabariigi Valitsus algatas 12.05.2022 korraldusega nr 147 Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Riigi eriplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Kaitseministeerium. Riigi eriplaneeringu kehtestab Vabariigi Valitsus. Planeeringuala asub Harju maakonnas Kuusalu valla ja Anija valla territooriumil. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7390 ha. Planeeringuala asukoht ja piir on esitatud Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 korralduse nr 147 lisas.

Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on Soodla harjutusväljale kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõiguse määramine, Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni ühenduskoridoride võimalike asukohtade ning Soodla harjutusväljast ida pool asuva põhja–lõuna suunalise tee asukoha määramine ja muude planeerimisseaduses § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohaste ülesannete lahendamine. Harjutusväli on vajalik sõjalise väljaõppe korraldamiseks, eelkõige selleks et arendada soomusmanöövervõimet ja harjutada järjest laienevat koostööd Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (inglise keeles North Atlantic Treaty Organization) liikmesriikide üksustega.

Riigi eriplaneeringu koostamist alustatakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lõike 1 alusel detailse lahenduse koostamisest.

Asutustel, organisatsioonidel ja isikutel, kes soovivad olla kaasatud riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja selle KSH koostamisse, palume edastada sobiva teadete edastamise viisi ja kontaktandmed aadressil [email protected]

 

 

 

Viimati uuendatud: 27. Märts 2023